ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث
 صفحه 1 از 4 |    1, 2, 3, 4  
پستارسال شده در: جمعه اردیبهشت 31, 89 8:40 pm 
آفلاين
VIP
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند 20, 88 8:16 pm
پست ها : 346

تشکر کرده: 67 بار
تشکر شده: 268 بار
سلام دوستان اگر گزارشکارهای درس تکنولوژی بتن را دارید یا فایل PDF ان را دارید یا سایتی را میشناسید لطفا کمکم کنید !

با تشکر فراوان

AMIRM1988


مشخصات

از این پست amirm1988 یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: چهارشنبه خرداد 5, 89 1:53 pm 
آفلاين
VIP
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند 20, 88 8:16 pm
پست ها : 346

تشکر کرده: 67 بار
تشکر شده: 268 بار
طرح اختلاط بتن
آزمايش شماره : 12
ساخت بتن به روش B.S.  :
ارزيابي سيمان موجود:
در روش B.S. بايد خواص بتن مورد استفاده از نظر مقاومت 28 روزه بتن ساخته شده با سيمان معلوم باشد و چون سيمان موجود در آزمايشگاه، سيماني غير استاندارد و داراي مقاومتي نامعلوم بود در ابتدا طرح اختلاط را با نسبت آب به سيمان 50% انجام مي دهيم تا مشخصات سيمان مورد آزمايش معلوم شود.
پس از ساخت بتن براي دو نمونه مكعبي به ابعاد  15 x 15 x 15 cm3 ، آنها را در داخل قالب هايي كه از قبل آماده كرده بوديم و سطح داخلي آن را كاملا روغنكاري كرده بوديم مي ريزيم (به علت اينكه بتن را به راحتي بتوان از قالب جدا كرد قالبها را روغن كاري مي كنيم). پس از پر شدن قالبها  از بتن آنها را بر روي دستگاه ويبراتور(Vibrator يا لرزاننده) قرار داديم و دستگاه را به مدت چند دقيقه روشن كرديم تا حباب هاي هواي موجود در بتن خارج شود و مصالح سنگي و خمير سيمان جاي آنها را پر كنند. پس از اينكه هواي بتن كاملا خارج گرديد مقداري از حجم بتن موجود در قالب كم مي شود و به همين جهت مجددا مقداري از بتن درست شده را دوباره در داخل قالب مي ريزيم و مجذذا بتن را ويبره مي كنيم. پس از پايان زمان ويبراسيون سطح آزاد بتن را صاف مي كنيم و قالبها را در گوشه اي قرار مي دهيم تا سيمان موجود در بتن خود را بگيرد و بتن  از حالت خميري در بيايد.
پس از گذشت يك روز (24 ساعت) بتن ها  را از قالبها در مي آوريم وآنها را در داخل آب قرار مي دهيم.(واكنشهايي كه در داخل بتن انجام مي شود بسيار  كرمازا ميباشد و اين امر سبب تبخير آب موجود در بتن و درنتيجه ايجاد ترك در بتن مي شود و به همين علت و همينطور افزايش مقاومت در بتن آنها را در جايي با رطوبت 100% قرار مي دهيم).
پس از 7 روز بتن ها را از داخل آب خارج مي كنيم و وزن و ابعاد آنها را اندازه مي گيريم. سپس نمونه ها را در زير دستگاه قرار مي دهيم و دستگاه را روشن مي كنيم بارگزاري تا زماني كه نمونه ها ترك خورده و بشكنند و ديگر قادر به تحمل بار نباشند ادامه پيدا مي كند. عددي كه در اين حالت دستگاه نشان مي دهد ميزان نيروي لازمي است كه نمونه تحت آن به حد گسيختگي خود برسد. حال با داشتن ابعاد نمونه مي توانيم با تقسيم نيرو بر سطح مقطع موثر ميزان تنش گسيختگي نمونه را بدست آوريم.

كليه نتايج بدست آمده از اين آزمايش به شرح زير مي باشد:
     طول (cm)     عرض (cm)     ارتفاع (cm)     مقاومت (kg)     تنش(N/mm2)
نمونه اول     15.1     15.2     15.2     29500     12.85
نمونه دوم     15.2     15.1     15.0     29500     12.85
طراحي و ساخت بتن با مقاومت 280Kg/cm3  :
پس از ارزيابي سيمان مورد آزمايش مي خواهيم بتوني با مقاومت 280 و اسلامپ 30 تا 60 بسازيم.
با معلوم بودن مقاومت 7 روزه بتن با نسبت آب به سيمان 5/0 مي توانيم توسط فرمول تجربي                                                             (توجه داشته باشيم كه اين فرمول در سيستم Kg/cm3 صادق مي باشد) مقاومت 28 روزه بتن مورد آزمايش را بدست آوريم و با درونيابي در محل تقاطع خط عمودي نسبت آب به سيمان 50% و خط افقي مقاومت 28 روزه بتن( 21.86 ) نمودار مقاومت بتن موجود در آزمايشگاه را بدست آوريم.
f'c(28)=218.6
fm=fc+ks=280+1.64*6=290
حال خطي افقي از مقاومت مورد نياز خود  كه مجموع ضريب اطمينان و مقاومت مورد نياز بتن مي باشد رسم مي كنيم (29 N/mm2) تا نمودار سيمان را قطع نمايد سپس در محل تقاطع اين خط با منحني سيمان خطي عمودي رم مي كنيم تا محور افقي را قطع نمايد سپس عدد بدست آمده در محل تقاطع كه نشانگر ميزان آب به سيمان براي مقاومت مورد انتظار مي باشد را قرائت مي كنيم.
براي بدست آوردن ميزان آب از جدول كارآيي (جدول زير) استفاده مي كنيم.
سنگدانه     مقدار آب Kg/m3,(lb/yd3)
بزرگترين
اندازه
mm(in.)     نوع     اسلامپ
mm
(in.)     10-0
(2/1-0)     30-10
(1-2/1)     60-30
(2/1 2-1)     180-60
(7-2/1  2)
          وي – بي     12>     12-6     6-3     3-0
(8/3)10     غير شكسته     
     (225)150     (305)180     (345)205     (380)225
     شكسته          (305)180     (345)205     (390)230     (420)250
(4/3)20     غير شكسته          (230)135     (270)160     (305)180     (330)195
     شكسته          (285)170     (320)190     (355)210     (380)225
(2/1  1)40     غير شكسته          (195)115     (235)140     (270)160     (295)175
     شكسته          (260)155     (295)175     (320)190     (345)205
با توجه به جدول فوق و با در نظر گرفتن (اندازه بزرگترين ذره 20mm ،نوع مصالح شكسته،اسلامپ 60-30) وزن آب 210Kg/m3  بدست مي آيد. حال با معلوم بودن نسبت آب به سيمان ( w/c ) مي توانيم وزن سيمان مورد استفاده را نيز بدست آوريم.
نحوه بدست آوردن وزن مخصوص بتن:
با معلوم بودن وزن مخصوص تك تك مصالح مي توانيم وزن مخصوص كل مصالح را به وسيله فرمول  زير بدست آوريم. سپس با توجه به وزن مخصوص كل مصالح و با استفاده از درون يابي نمودار مخصوص به وزن مخصوص مورد نظر را بدست مي آوريم. سپس خطي عمودي از روي محور مربوط به ميزان آب رسم مي كنيم تا نمودار وزن مخصوص خاك ما را قطع نمايد سپس خطي افقي از محل تقاطع آنها رسم مي كنيم تا در روي محور مربوط به وزن مخصوص بتن وزن مخصوص بتن مرطوب ما را بدهد.سپس با توجه به اينكه مواد تشكيل دهنده بتن عبارتند از : سيمان، آب، سنگدانه و با دانستن وزن يك متر مكعب بتن، وزن آب موجود در هر متر مكعب بتن و وزن سيمان هر متر مكعب بتن، وزن مصالح سنگي بدست ميآيد(وزن مصالح تشكيل دهنده يك متر مكعب بتن). سپس با معلوم بودن نسبت هريك از مصالح (جدول هاي اختلاط مصالح) مي توانيم وزن هر يك از مصالح را بدست آوريم.

نتايج بدست آمده و نسبتهاي مواد تشكيل دهنده هر متر مكعب به شرح زير است:

مقاومت بتن با نسبت آب به سيمان 5/0     fc(28)=218.6
ماكزيمم بتن براي طراحي     fm=fc+ks=280+1.64*6=290
نسبت آب به سيمان     w/c=43%
وزن مخصوص مصالح     Gs=3/(1/2.71+1/2.68+1/2.78)=2.722
وزن مخصوص بتن     2420 kg/m3

وزن آب     W=210 kg
وزن سيمان     C=488.4 kg
وزن كل مصالح سنگي     2420-(210+488.4)=1721.6

شن نخودي     1721.6*.115=198
شن بادامي     1721.6*.218=374.7
ماسه 06/0     1721.6*.667=1148.3

نسبتهاي بدست آمده براي يك متر مكعب بتن مي باشد.
محاسبه ميزان بتن مورد نياز:
براي آزمايش احتياج به نمونه هاي زير داريم:
     6 نمونه مكعبي به ابعاد 15×15×15 سانتي متر
     2 نمونه براي آزمايش مقاومت فشاري نمونه 7 روزه
     2 نمونه براي آزمايش مقاومت فشاري نمونه 28 روزه مرطوب
     2 نمونه براي آزمايش مقاومت فشاري نمونه 28 روزه خشك
     2 نمونه استوانه اي به قطر 15 و ارتفاع 30 سانتي متر
     1 نمونه براي آزمايش مقاومت كششي نمونه 28 روزه (آزمايش شكافت)
     1 نمونه براي آزمايش مقاومت فشاري نمونه 28 روزه
حجم كل بتن مورد نياز: 6*153+2*p(15)2*30/4=30582 cm3  كه بخاطر اطمينان 20% بيشتر از حجم مورد نياز بتن درست مي كنيم. 0.031*1.2=0.0372m3
براي محاسبه وزن تك تك مصالح حجم بتن مورد نياز را در وزن تك تك مصالح براي هر مترمكعب بتن ضرب مي كنيم.
وزن آب     W=7.812 kg
وزن سيمان     C=18.17 kg
شن نخودي     7.37
شن بادامي     13.94
ماسه 06/0     42.71

نحوه ساخت بتن:
پس از توزين مصالح مورد نياز آنها را در داخل ميكسر مي ريزيم و ميزان آب مورد نياز آن را به آن مي افزاييم و دستگاه را به مدت چند دقيقه روشن مي كنيم تا مواد كاملاً با هم مخلوط شوند.
نحوه آزمايش سختي (اسلامپ) :
پس از اينكه مواد كاملاً با هم مخلوط شدند بتن را در سه مرحله(هر بار 3/1 ارتفاع دستگاه اسلامپ) داخل دستگاه مي ريزيم و بعد از هر سري 25 ضربه عمودي به وسيله يك ميله به آن وارد مي كنيم و بعد از سومين بار اسلامپ را تا سر پر مي كنيم و سر آن را صاف مي كنيم.
سپس سر اسلامپ را بصورت عمودي خارج كرده و مي گذاريم كه بتن افت پيدا كند سپس ميزان افت حاصله را نسبت به ارتفاع اوليه آن محاسبه مي كنيم (بوسيله عمق سنج كوليس) كه اين مقدار براي بتن ساخته شده فوق 42 ميلي متر بود كه در محدوده طراحي شده قرار مي گرفت.
سپس بتن را در داخل قالبهاي مورد نياز ريخته و همانند دفعه قبل آنها را ويبره مي كنيم.
محاسبه مقاومت 7 و 28 روزه نمونه ها :
بعد از 24 ساعت از قالبگيري نمونه ها، قالبها را باز مي كنيم و آنها را در استخر آب قرار مي دهيم.
2 نمونه مكعبي را نبايد در آب قرار مي داديم ولي به علت تعطيلي روز 5 شنبه مسئولين آزمايشگاه همه نمونه ها را در داخل آب قرار دادند.
پس از 7 روز 2 نمونه را از آب خارج مي كنيم وابعاد آن را اندازه مي گيريم و سپس آن را مي شكنيم كه نتايج به شرح زير مي باشد:
     طول
cm     عرض
cm     ارتفاع
cm     وزن
kg     وزن مخصوص
kg/m3     مقاومت فشاري kg     تنش فشاري
kg/cm3     پيش بيني مقاومت 28روزه
نمونه اول     15.1     15.2     15.1     8.200     2366.0     39000     169.91     273.54
نمونه دوم     15.0     15.1     15.3     8.225     2373.4     37500     165.56     267.85

پس از 7 روز 2 نمونه را از آب خارج مي كنيم وابعاد آن را اندازه مي گيريم و سپس آن را مي شكنيم كه نتايج به شرح زير مي باشد:
     طول
cm     عرض
cm     ارتفاع
cm     وزن
kg     وزن مخصوص
kg/m3     مقاومت فشاري kg     تنش فشاري
kg/cm3
نمونه اول     15.3     15.1     15.4     8.305     2334.3     60000     259.71
نمونه دوم     15.1     15.2     15.3     8.270     2355.0     58000     252.70

مقاومت فشاري بتن استوانه اي:
     قطر     ارتفاع     وزن     وزن مخصوص     مقاومت فشاري     تنش فشاري
نمونه استوانه أي     15.1     32.0     13.345     2358.7     42500     238.91
مقاومت كششي بتن (آزمايش شكافتن-دو نيم كردن):
     قطر     ارتفاع     وزن     وزن مخصوص     مقاومت كششي     تنش كششي
نمونه استوانه أي     15.2     32.0     13.550     2333.5     2100     15.14


مشخصات

از این پست amirm1988 یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: چهارشنبه خرداد 5, 89 1:54 pm 
آفلاين
VIP
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند 20, 88 8:16 pm
پست ها : 346

تشکر کرده: 67 بار
تشکر شده: 268 بار
آزمايش شماره : 5


نام آزمايش :درصد جذب آب

هدف: تعيين مقدار آبي که مصالح سنگي به واسطه ي خلل و فرج قابل نفوذش مي توانند جذب کنند بدون آنکه سطحشان خيس باشد.با انجام اين آزمايش مي توان حجم منافذ نفوذ پذير مصالح را تعيين نمود زيرا چگالي آب مساوي 1 بوده و حجم اين منافذبرحسب سانتي متر مکعب برابر خواهد بود با وزن آب جذب شده بر حسب گرم.
روش کار :
براي انجام اين آزمايش ابتدا مصالح را مدت 24 ساعت در آب قرار مي دهيم تا کاملا از آب اشباع شود سپس سطح آنها را خشک مي نماييم بطوريکه فقط آب در درون منافذ مصالح باقي بماند. براي اين کار در مورد مصالح درشت دانه سطح را با يک حوله يا دستمال خشک مي کنيم براي مصالح ريز دانه که اين کار غير ممکن است :             در برابر حرارت و جريان هواfan ابتدا مصالح را در يک سيني پهن نموده و در مقابل
مخلوط مي کنيم تا زود تر خشک شود .سپس آن را وزن نموده و اين وزن را تحت     ثبت مي کنيم.در مرحله ي بعد مصالح را به مدت 24 ساعت در دماي 110W1عنوان
W2در اون قرار داده تا کاملا خشک گردد . و دوباره آنرا وزن مي کنيم و اين وزن را
مي ناميم .در صد جذب آب با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد:

= درصد جذب آب   (W1 – W2)/W2 *100

آزمايش را براي سه نوع مصالح : بادامي، نخودي و ماسه انجام مي دهيم. نتايج به شرح زيرند:
W1= 300 gr          

     گرم  190  = وزن ظرف              
نوع مصالح     وزن اوليه     وزن خشک      درصد جذب آب
ماسه     300     285     %5.26
بادامي      300     297     01.1%
نخودي     300     295     %1.69


منابع خطا:
.SSD1- نبودن تمام ذرات مصالح سنگي در حالت
2- خطاي موجود در هنگام وزن کردن ناشي از دقت محدود چشم انسان و دقت دستگاه اندازه گير.
3- کاملا اشباع يا خشک نبودن مصالح.
4- پراکنده شدن مقدار هر چند اندکي از مصالح در طي کار.
5- چسبيدن مقداری جزئی از مصالح به کاردک در هنگام هم زدن مصالح ريز .


مشخصات

از این پست amirm1988 یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: چهارشنبه خرداد 5, 89 1:55 pm 
آفلاين
VIP
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند 20, 88 8:16 pm
پست ها : 346

تشکر کرده: 67 بار
تشکر شده: 268 بار
« بسم الله الرحمن الرحيم»

آزمايش شماره : 6

نام آزمايش :ارزش ماسه اي

هدف : تعيين کيفيت ماسه از نظر مقدار رس و لاي موجود در آن

وسائل مورد نياز :1- ترازو 2-محلول  3- محلول استکس 4- استوانه ي مدرج 5- ماسه  
مقدمه:
با استفاده از آزمايش ارزش ماسه اي مي توان به کيفيت ماسه از نظر رس و لاي مخلوط با آن پي برد .از آنجايي که وجود مقدار بيش از حد مجاز رس در بتن مشکلات بسيار جدي ايجاد مي کند تعيين اين عدد اهميت بسزايي خواهد داشت.هر چقدر ماسه  SE آن بالاتر و هر چه رس و لاي موجود در آن بيشتر باشد داراي SEتميز تر باشد
پايين تري خواهد بود. به عنوان مثال براي مصالح کاملا شسته و تميز اين عدد برابر با  بالاي 70 SE100 خواهد بود و همچنين بايد دانست که در ساخت بتن به مقدار
نياز داريم .مصالحي که رس و لاي بيشتري دارند چسبندگي بيشتري داشته و مناسب استفاده در کارهاي راهسازي هستند.
روش کار:
براي انجام آزمايش ارزش ماسه اي ابتدا 110 گرم از مصالحي که قبلا شسته بوديم و به مدت 24 ساعت در اون دردماي 110 درجه قرار داه ايم را از الک شماره ي 4 مي -گذرانيم (براي تهيه ي ماسه). استوانه اي که در اختيار داريم برحسب اينچ مدرج شده است ابتدا تا ارتفاع 4 اينچ محلول استکس در آن مي ريزيم و بعد ماسه را با قيف داخل استوانه مي ريزم .کمي تکان مي دهيم و چند ضربه به کف آن ميزنيم تا حباب هاي هواي مجود در آن تخليه شود.سپس به مدت 10 دقيقه آنرا گذاشته تا خوب خيس شود . پس از اين مدت درپوش استوانه را رويش قرار داده و آنرا در زمان 30 ثانيه در فاصله ي 20 سانتي متر 90 بار بطور افقي جابجا مي کنيم.پس از اين مرحله استوانه را روي ميز قرار داده و ميله ي ظرف حاوي محلول استکس را در استوانه فرو مي بريم و سپس شير مربوطه را باز مي کنيم تا ماسه را از ته بشويد که اگر مقداري رس در ته ظرف محبوس شده بود به بالا آمده و معلق گردد. کمي از ماسه هايي را که به جداره ي استوانه چسبيده بود را نيز بدينوسيله مي شوييم.بايد توجه نمود حجم مخلوط موجود در ظرف بايد نهايتا به 15 اينچ برسد.در نهايت مي گذاريم مجموعه 20 دقيقه   و H1ساکن بماند تا ذرات رس به سمت بالا معلق شوند پس از اين مدت دو ارتفاع  
را قرائت نموده و با استفاده از فرمول زير مقدار ارزش ماسه اي را بدست مي -H2
آوريم.
البته قرائت اعداد مذکور به دو شيوه انجام مي گردد:
1-قرائت چشمي مستقيم: که در اين روش به علت نا هموار بودن سطوح مرزي تشخيص مقادير درست با خطاي بسيار بالايي همراه است.
2- قرائت پس از استفاده از سمبه ي فلزي : در اين روش ابتدا سمبه ي فلزي را به  آرامي در استوانه رها کرده تا جايي که خود بخود متوقف شود. که با اينکار کمي فشار به محلول وارد شده و در نتيجه ذرات رس و ماسه از هم تفکيک خواهند شد.سپس عدد بالايي را قرائت نموده و از 2/10 کم مي کنيم. نتايج آزمايش به شرح زير است:

H1=5.5”   ,       H2= 3.5”  SE=H2/H1*100 =63.64%
روش دوم:
H2 =13.2 –10.2 =3 “          SE= 3/5.5*100 =54.55%

همانگونه که مشاهده مي گردد ماسه مورد آزمايش براي استفاده در بتن از کيفيت لازم
برخوردار نيست و بايد مجددا شسته شود.

منابع خطا:
1- خطا در توزين ماسه
2- خطاي موجود در قرائت ارتفاع ها
3- محبوس ماندن مقداري از رس در کف استوانه
4-در روش دوم پس از رها کردن سنبه درون ماسه کمي فرو رفت که اصولا نبايد اين چنين مي شد.


مشخصات

از این پست amirm1988 یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
پستارسال شده در: چهارشنبه خرداد 5, 89 1:56 pm 
آفلاين
VIP
تاريخ عضويت: پنج شنبه اسفند 20, 88 8:16 pm
پست ها : 346

تشکر کرده: 67 بار
تشکر شده: 268 بار
آزمايش شماره : 2
نام آزمايش: وزن مخصوص توده اي

هدف : تعيين انواع وزن مخصوص توده اي (متراکم و غير متراکم)

عموما براي مصالح سه نوع وزن مخصوص تعريف مي گردد:
1- وزن مخصوص ظاهري
2- وزن مخصوص حقيقي
3- وزن مخصوص توده اي : الف)متراکم      ب)غير متراکم


در اين جلسه به اندازه گيري وزن مخصوص توده اي مصالح مي پردازيم و درجلسه ي آتي به بررسي وزن مخصوص ظاهري آنها. وزن مخصوص عبارت است از حاصل تقسيم وزن مصالح به حجم آنها که براي حالت حقيقي اين حجم بدون در نظر گرفتن منافذ قابل نفوذ و غير قابل نفوذ مي باشد که براي اين منظور مصالح را بصورت پودر درآورده و تا حد امکان متراکم مي نمايند البته کاربرد اين نوع از ساير انواع وزن مخصوص به مراتب کمتر مي باشد.
وزن مخصوص توده اي را به دو صورت مي توان اندازه گيري نمود.در اين مورد وزن به حجم کل مصالح را در نظر مي گيريم

الف) وزن مخصوص توده اي غير متراکم :
در اين حالت استوانه اي با حجم معين در اختيار داريم .ابتدا وزن ظرف خالي را اندازه مي گيريم. مصالح را بطور عادي و بدون هيچ گونه فشار يا کوبيدني داخل آن مي ريزيم وسپس سطح آن را صاف مي کنيم.وزن ظرف حاوي مصالح را مجددا تعيين مي نماييم که از تفاوت اين دو مقدار وزن مصالح بدست خواهد آمد . با اندازه گيري قطر و ارتفاع استوانه حجم آن نيز مشخص مي گردد. و از تقسيم اين وزن به حجم وزن مخصوص توده اي غير متراکم حاصل مي گردد.


ب)وزن مخصوص تودهاي متراکم:

در اين حالت مصالح را درون استوانه در 3 لايه ريخته و در هر لايه با 25 ضربه توسط يک ميله متراکم مي گردد .در پايان اين سه لايه سطح استوانه را صاف مي کنيم تا جرم مصالح موجود در استوانه تا حد امکان متناظر با حجم استوانه گردد.
وزن ظرف را قبل و بعد از ريختن مصالح اندازه گرفته و حجم استوانه را نيز توسط کوليس تعيين مي نماييم.از تقسيم وزن مصالح موجود بر حجم استوانه وزن مخصوص توده اي متراکم بدست مي آيد.
آزمايش براي سه نمونه ي زير انجام مي گردد:

نوع مصالح     وزن ظرف     غير متراکم با ظرف     متراکم با ظرف     وزن خالص غ.م     وزن خالص م     حجم ظرف     وزن مخصوص متراکم     وزن مخصوص غ.متراکم
نخودي     660     2313     2136     1421     1575     1029     1.53     1.38
بادامي     660     2285     2089     1350     1420     1029     1.37     1.31
ماسه   6-0     660     2627     2555     1755     1850     1029     1.8     1.7

منابع خطا :
1- کاملا پر نشدن استوانه از مصالح به دليل نا همواري سطح دانه ها.
2- خطاي موجود در اندازه گيري وزن وحجم استوانه .
3- در حالت متراکم غير يکنواختي کوبيدن لايه ها و تعداد ضربه ها .
4- تغيير دانه بندي مصالح در حد بسيار جزيي در طي تراکم به علت خرد شدن بعضي دانه ها.
5- در حالت غير متراکم نبودن معيار دقيقي براي نحوه ي ريختن عادي.


مشخصات

از این پست amirm1988 یک کاربر تشکر کرده است : ahankhah
  محبوبیت: 5.56%
ارسال مبحث جديد پاسخ به مبحث  صفحه 1 از 4 |    1, 2, 3, 4  

تعداد صفحات: صفحه 1 از 4

    

تعداد پست ها:  18 پست


کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان مدير انجمن:
نمايش پست ها از پيشين:  مرتب سازي بر اساس  

قوانين انجمن

شما نمي توانيد مبحث جديدي در اين انجمن ايجاد کنيد
شما نمي توانيد به مباحث در اين انجمن پاسخ دهيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن ويرايش کنيد
شما نمي توانيد پست هاي خود را در اين انجمن حذف کنيد
شما نمي توانيد فايل هاي پيوست در اين انجمن ارسال کنيد
انتقال به:  
cron